Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej "Iskierka"

Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez:
1. Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży;
2. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych;
3. Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą;
4. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

Do zadań Stowarzyszenia należy:
1. Tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym ubogich, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami potrzebujących wsparcia;
2. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
4. Organizacja pomocy dzieciom i młodzieży w nauce;
5. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Pomoc materialna i rzeczowa dzieciom i ich rodzinom;
6. Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych;
7. Poradnictwo, mediacje rodzinne, wspieranie rodziny we właściwym wypełnianiu ról opiekuńczych i wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną;
8. Organizacja pracy wolontariuszy wspierających dzieci i ich rodziny;
9. Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
10. Wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny;
11. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi młodzieżowymi, politycznymi, zawodowymi;
12. Propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
13. Wspieranie Koła Byłych Wychowanków przy Zespole Ognisk Wychowawczych we Wrocławiu;
14. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności integrującej członków.

Kontakt

Telefon: 713224114
Adres e-mail: iskierka.wroc@wp.pl

Adres

pl. Św. Macieja 5
50-244 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja