Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość

Cele Fundacji
- Promowanie wartości rodzinnych i przedsiębiorczych,
- Wsparcie beneficjentów w realizacji ambitnych projektów rodzinnych i biznesowych,
- Tworzenie i rozwój środowiska pozytywnie oddziałującego na otoczenie,
- Propagowanie postaw aktywnie wspierających rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja i organizacja wolontariatu,
- Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy,
- Upowszechnienie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego,
- Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych,
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwoju i promocji przedsiębiorczości,
- Rozwój i kształcenie kadr nowoczesnej gospodarki,
- Kształcenie ustawicznego osób dorosłych,
- Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Promocja inicjatyw na rzecz zatrudnienia osób młodych,
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, w szczególności młodzieży i absolwentów,
- Promocja i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rynku pracy,
- Wdrażania lokalnych i ponadlokalnych projektów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kontakt

Telefon: 504194082
Adres e-mail: biuro@frip.org.pl

Adres

ul. J.Klaczki 48
51-151 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja