Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa

Cele Statutowe Fundacji Rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa:

1. Celem fundacji jest badanie historii polskich i zagranicznych rodów, a szczególnie rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa (zwanym też Szreniawa, Śreniawa, Ocele).
2. Archiwizowanie zbiorów związanych lub powiązanych z dziedzictwem rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa.
3. Wspieranie, współpraca z instytucjami oraz osobami zajmującymi się pomocą w badaniach i archiwizowaniem zbiorów związanych lub powiązanych z rodem Przelaskowskich herbu Srzeniawa.
4. Ochrona i rewitalizacja zabytkowych zespołów pałacowo – parkowych, zamków, budowli rezydencjonalnych oraz innych obiektów zabytkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności województw Dolnego Śląska i Opolskiego, a także w krajach zagranicznych, z których zostaną wysunięte zaproszenia do współpracy, wsparcia lub pomocy.
5. Ochrona i konserwacja dzieł sztuki, szczególnie związanych lub powiązanych z rodem Przelaskowskich herbu Srzeniawa.
6. Monitorowanie oraz bezinwazyjne udostępnianie obiektów zabytkowych.
7. Odtwarzanie historii, dziejów obiektów zabytkowych i dzieł sztuki.
8. Propagowanie i promowanie województw Dolnego Śląska i Opolskiego, jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dóbr narodowych polskich oraz europejskich.
9. Propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienie wiedzy o zabytkach.
10. Uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznaczania tożsamości narodowej.
11. Informowanie społeczeństwa o stanie zachowania obiektów i przedmiotów zabytkowych, o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia, oraz interweniowanie w wypadku zagrożenia obiektów zabytkowych.
12. Działalność charytatywna.
13. Prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych:
- oświata,
- służba zdrowia,
- osoby niepełnosprawne, pomoc
- bezrobocie,
- społeczeństwo obywatelskie

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. Nabywanie bądź przejmowanie obiektów historycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województw Dolnego Śląska i Opolskiego w celu ich rewaloryzacji.
2. Konserwacje obiektów zabytkowych ,dzieł sztuki, własnych i nie będących własnością Fundacji.
3. Organizowanie i prowadzenie prac badawczych i studialnych.
4. Gromadzenie bibliografii i dokumentacji dotyczącej obiektów zabytkowych.
5. Prowadzenie archiwów o historii przejętych obiektów i ich dawnych właścicielach rodowych
a) założenie i prowadzenie archiwów o historii polskich, litewskich oraz innych zagranicznych rodów, ich genealogii, tworzeniu komputerowym drzew genealogicznych na specjalnej stworzonej pod - stronie internetowej przynależącej do Fundacji - dla osób zainteresowanych współpracą
6. Wydawanie publikacji oraz prezentacji multimedialnych na stronie internetowej fundacji związanych z celami statutowymi fundacji.
7. Prowadzenie placówek i pod – strony internetowej Fundacji, jako agencji hostess i modelek/li promujących Fundacje i jej cele.
8. Prowadzenia placówki i pod – strony internetowej Fundacji radiowo – muzyczno- filmowej promujących Fundacje i jej cele.
9. Organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów analizujących występujące zagrożenia społeczne w obszarach objętych działalnością Fundacji bądź propagujące programy zwalczania takich zagrożeń.
10. Prowadzenie wykładów, zajęć, spotkań rodzinnych i naukowych poświęconych tematyce rodowej, a w tym rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa.
11. Gromadzenie na stałe lub czasowe oryginałów lub kopii materiałów związanych z celami statutowymi Fundacji.
12. Prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych:

a) Oświata

- Prowadzenie działalności wydawniczej wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji w zakresie edukacji:

Publikowania prac naukowych związanych lub powiązanych tematycznie z historią, osobami z rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa,
Ekonomicznej,
Komputerowej,
Ekologicznej,
Zdrowia i pomocy społecznej,
Europejskiej,
Językowej,
Kulturalnej,
Dziedzictwa kulturowego,
Zrównoważonego rozwoju,
Turystycznej,
Przedsiębiorczości,
Spółdzielczości,
Samorządności,
Naukowej, naukowo – techniczna,
Oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów,
Kultury fizycznej i sportu,
Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
Dobroczynności,
Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
Kultu religijnego,
Ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
Wolontariatu,

- pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek oświatowych, kół i stowarzyszeń naukowych;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenia działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą;
- popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty;
- organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych;
- założenie placówki studia radiowo - muzyczno – filmowego w celu rejestracji, nagrań materiałów archiwalnych i nie tylko;
- promowanie młodych twórców w kraju i za granicą;
- organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza muzyków;
- organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą;
- propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i naukowej wszkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i na studiach zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej, informatycznej, nauk humanistycznych np. archeologia, historia, nauk ścisłych np. matematyka, chemia, fizyka, biologia, astronomia oraz nauk technicznych np. projektanci, architekci, konstruktorzy, a dalej starych cechów
- stworzenie centrów naukowych dla rozwoju młodych istarszych talentów z terenów Polski oraz innych krajów, pomoc w ich rozwoju, edukacji, pokrycie kosztów wynajdowania bezpiecznych, zdrowych, ekologicznych nowych wynalazków dla dobra ogółu ludzkości, zwierząt i Ziemi z ich opatentowaniem będącym pod nadzorem i przynależnością do Fundacji
- Fundowanie Stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów/studentów, a w tym dla osób z najbiedniejszych rodzin

b) Służba Zdrowia

- prowadzenie działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji w zakresie organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia;
- pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek służby zdrowia;
- doskonalenia zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą

c) Osoby niepełnosprawne

- prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie;
- pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych
- doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą ;
- popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób niepełnosprawnych
- organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
- wspieranie rzeczowo – finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

d) Bezrobocie

- założenie placówki agencji hostess i modelek/i promujących Fundacje rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa oraz instytucje z nią współpracujące tworząc nowe miejsca pracy, a tym samym reklamując inne sektory publiczne,
- prezentując poprzez agencję hostess i modelek/i nowych kolekcji asortymentu odzieżowego, z logo Fundacji rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa
- prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, wprowadzanie i popierania innowacji programowych w tym zakresie,
- pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia;
- doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych oraz pracowników organizacji działających na rzecz zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą;
- projektowanie, wprowadzanie i pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia np. obszary wiejskie.

e) Społeczeństwo obywatelskie

- prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji; krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie;
- pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych i samorządowych, działających na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego

Realizując cele statutowe Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, zwłaszcza regionalnymi, organizacjami młodzieżowymi, turystycznymi, zawodowymi i politycznymi, instytucjami i organizacjami, placówkami naukowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które zechcą wspierać działalność Fundacji.

Kontakt

Telefon: 782213727
Adres e-mail: fundacjaprzelaskowskich@gmail.com

Adres

Rynek 14/57
57-200 Ząbkowice sląskie

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja