Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 

WCRS - Miejskiego Centrum Wolontariatu

§ 1 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego WCRS - Miejskiego Centrum Wolontariatu dostępnego pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl

2. Serwis internetowy WCRS - Miejskiego Centrum Wolontariatu ma na celu dostarczenie i udostępnienie Użytkownikom ofert wolontariatu, informacji o tematyce związanej z wolontariatem, jak również ułatwia poszukiwanie informacji na temat różnych form wolontariatu. Niniejszy serwis internetowy stanowi własność WCRS - Miejskiego Centrum Wolontariatu.

3. Dane i informacje zawarte w tym serwisie są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych. 

4. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym założenie profilu jest bezpłatne.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Prawa autorskie do serwisu, aplikacje powiązane z serwisem oraz wszelkie dane zamieszczone w niniejszym serwisie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Miejskiego Centrum Wolontariatu lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem serwisu. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich należących do WCRS - Miejskiego Centrum Wolontariatu. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody WCRS - Miejskiego Centrum Wolontariatu.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 19 września 2011 r.

§ 2

Definicje

1. WCRS –  Miejskie Centrum Wolontariatu - Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) jest jednostką budżetową Gminy Wrocław. Miejskie Centrum Wolontariatu podlega administracyjnie, budżetowo i organizacyjnie pod WCRS.

2. Serwis internetowy – serwis należący do WCRS - Miejskiego Centrum Wolontariatu dostępny pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl, w którym zawarte są informacje i oferty dotyczące wolontariatu oraz system pośrednictwa pomiędzy kandydatami na wolontariuszy a Korzystającymi.

3. Użytkownik – jest to osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej korzysta z serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Konto – należy przez to rozumieć zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane identyfikacyjne, osobowe, zamieszczane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Kandydat na wolontariusza - zarejestrowany Użytkownik serwisu internetowego, posiadający swoje Konto wypełnione danymi osobowymi, zainteresowany podjęciem wolontariatu.

6. Korzystający – zarejestrowany Użytkownik serwisu internetowego, posiadający swoje konto wypełniony danymi identyfikacyjnymi oraz osobowymi, zainteresowany jest współpracą z wolontariuszem.

7. Administrator - osoba czuwająca nad prawidłowym funkcjonowaniem seriwsu oraz odpowiedzialna za pilnowanie zgodności działań Użytkowników z Regulaminem. 

8. Rejestracja – procedura zakładania konta.

9. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.

§ 3

Zasady korzystania z serwisu internetowego

1. Udział każdego Użytkownika w serwisie jest dobrowolny i możliwy po rejestracji oraz założeniu konta w niniejszym serwisie internetowym, co dokonywane jest poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownika, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. 

2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:

a) akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie.

b) przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do serwisu internetowego podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z serwisu przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

c) posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (internet) w celu korzystania. 

3. Korzystanie z serwisu internetowego możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji, o czym Użytkownik decyduje sam podając wymagane informacje i dane, a w zależności od zakresu spełnienia powyższych warunków, Administrator udostępni Użytkownikowi taki zakres zasobów serwisu internetowego, w jakim spełnione zostaną przez Użytkownika wymagania do tego, aby móc z nich korzystać. 

4. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w serwisie internetowym poprzez samodzielne usunięcie (anulowanie) swojego Konta, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z serwerów, na których są przechowywane. Operacja ta jest nieodwracalna. W serwisie dla celów statystycznych pozostaną jedynie działania podejmowane przez Użytkownika w czasie korzystania z serwisu internetowego, bez możliwości jego identyfikacji. Konto takie będzie oznaczone jako „anonim”.

5. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z serwisu internetowego to : 

a) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

b) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki),

c) akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez serwer serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. 

6. Rejestracja polega na podaniu nazwy Użytkownika, danych osobowych, telefonu i adresu e-mail, na który następnie przesłane zostanie potwierdzenie chęci posiadania konta w serwisie internetowym. Na tym etapie wymagane będzie utworzenie hasła do Konta.

7. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika jego nazwy i hasła pozwalającego na dostęp do swojego profilu w serwisie internetowym. Każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto Użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich zasobów serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do przeformułowania treści wpisów Użytkowników (ogłoszeń, ankiet) dla przejrzystości i jednolitości serwisu internetowego.

10. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

11. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu internetowego. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

12. Zamieszczanie w serwisie internetowym treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

13. Administrator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Konta, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu internetowego.

14. Zabrania się wykorzystywania serwisu internetowego, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania treści bez podania przyczyny, jeżeli dana treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.

§ 4

Ochrona danych osobowych

1. W związku z uczestnictwem w serwisie internetowym w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

2. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do serwisu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów serwisu internetowego.

3. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w serwisie internetowym wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na potrzeby działalności serwisu internetowego.

§ 5

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie zostanie wysłana do Użytkowników na adres poczty email podany podczas rejestracji.

3. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z serwisu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu internetowego przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do serwisu internetowego. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu serwisu internetowego oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach serwisu internetowego i umieszczanie ich w innych miejscach w sieci Internet lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości całkowitego zablokowania ich i kopiowania z serwisu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu internetowego zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach serwisu internetowego informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem serwisu internetowego.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

10. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

11. Właściciel serwisu internetowego (WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu) zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem internetowym, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

12. Administrator serwisu internetowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

a) Interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie internetowym oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;

b) Niemożności korzystania z serwisu internetowego, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.