Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wolontariat Wrocław.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • zostały dostarczone przez zewnętrzne podmioty w formie niedostępnej cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@wcrs.wroclaw.pl
 • Telefon: 71 772 49 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

 1. Sekretariat główny znajduje się na 2 piętrze. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) pl. Dominikański 6 we Wrocławiu.
 2. Punkt podawczy korespondencji (skrzynka) nie potrzebującej potwierdzenia znajduje się przy pierwszym wejściu od ul. Klemensa Janickiego
 3. Dodatkowy punkt podawczy korespondencji znajduje się na 1 piętrze na terenie punktu obsługi Rad Osiedli. 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) siedziba główna –
pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław – zabytkowy budynek 3 piętrowy.

Budynek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - pl. Dominikański 6 50-159, Wrocław

 • Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście od pl. Dominikańskiego 6, dwa wejścia od ul. Klemensa Janickiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody.
 • Do wejścia od pl. Dominikańskiego 6 prowadzi platforma schodowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dojazdu do dźwigu osobowego.
 • Przy jednym z wejść od ul. Klemensa Janickiego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący na parter budynku gdzie znajduje się dźwig osobowy. Dźwig umożliwia poruszenie się między piętrami parter, piętro 1, piętro2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 – powoduje to utrudnienie w dostępie.
 • Wejście od pl. Dominikańskiego 6 jest przeznaczone dla pracowników i pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz osób niepełnosprawnych. Jedno wejście od ul. Klemensa Janickiego przeznaczone są dla pracowników i interesantów w WCRS. Przy nim znajduje się domofon z opisem przycisków w Braille. Kolejne wejście dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z dzwonka.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W budynku są oznaczenia numerów drzwi w alfabecie Braille’a w lewym górnym rogu tabliczek z numerami koło drzwi do pomieszczeń. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się przenośna pęta indukcyjna. W celu skorzystania trzeba poinformować personel o potrzebie użycia. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Na piętrze 3 występuje różnica poziomów utrudniająca poruszanie się na wózku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

 • W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) – ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław – lokal znajduje się w kondygnacji podziemnej.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek składa się tylko z kondygnacji podziemnej jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Pomieszczenia użytkowe znajdują się na poziomie -1 pod ul. Kazimierza Wielkiego
 • Do pomieszczeń można wejść z 2 stron schodami w dół.  Wejścia znajdują się wzdłuż ul. Świdnickiej. Stopnie nieoznaczone kontrastowo.
  Nie ma poręczy i udogodnień dla niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu po prawej stronie idąc z Rynku można zjechać bezpośrednio do biura widną naciskając domofon. Można też umówić się wcześniej telefonicznie. Przyciski w windzie opisane w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W celu skorzystania trzeba poinformować personel o potrzebie użycia. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta damska jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Budynek nie posiada miejsc parkingowych.