Przejdź do treści
Banner

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 

Miejskiego Centrum Wolontariatu (prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Miejskiego Centrum Wolontariatu (MCW) prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) dostępnego pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl.

2. Serwis internetowy WCRS – Miejskiego Centrum Wolontariatu ma na celu dostarczenie i udostępnienie Użytkownikom ofert wolontariatu, informacji o tematyce związanej z wolontariatem, ułatwienie poszukiwania informacji na temat różnych form wolontariatu, umożliwienie zgłoszenia na szkolenia organizowane przez Miejskie Centrum Wolontariatu. Niniejszy serwis internetowy stanowi własność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

3. Dane i informacje zawarte w tym serwisie są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych.

4. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym dodawanie ofert wolontariatu jest bezpłatne.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Prawa autorskie do serwisu, aplikacje powiązane z serwisem oraz wszelkie dane zamieszczone w niniejszym serwisie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem serwisu. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich należących do WCRS. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody WCRS.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2018 r.

 

§ 2

Definicje

1. WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu (MCW) – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) jest jednostką budżetową Gminy Wrocław. Miejskie Centrum Wolontariatu podlega administracyjnie, budżetowo i organizacyjnie pod WCRS, Dział Aktywizacji Społecznej.

2. Serwis internetowy – serwis należący do WCRS – Miejskiego Centrum Wolontariatu dostępny pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl, w którym zawarte są informacje i oferty dotyczące wolontariatu oraz system zapisów na szkolenia prowadzone przez WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu.

3. Użytkownik – jest to osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu korzysta z serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Korzystający – jest to Użytkownik reprezentujący podmiot poszukujący wolontariuszy (zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.), który dodaje ofertę wolontariatu.

5. Dodawanie oferty – procedura / proces wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawierającego informacje niezbędne do opublikowania oferty wolontariatu.

6. Administrator strony – osoby czuwające nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu oraz odpowiedzialne za pilnowanie zgodności działań Użytkowników z Regulaminem.

7. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.

 

§ 3

Ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego

1. Udział każdego Użytkownika w serwisie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:

a) akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie,

b) przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do serwisu internetowego podczas procesu wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub podczas zapisów na szkolenia przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

c) posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (Internet) w celu korzystania z serwisu.

2. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do korzystania z serwisu internetowego to: 

a) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki),

b) akceptacja przez przeglądarkę internetową plików cookies, które zawierają informacje zapisywane przez serwer serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera,

c) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail – dotyczy dodawania oferty wolontariatu i zapisów na szkolenia.

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu internetowego. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

5. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.wolontariat.wroclaw.pl. WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu nie ponosi odpowiedzialności za treści docelowych stron www.

 

§ 4

Dodawanie oferty

1. Procedura dodawania oferty wolontariatu polega na:

a) wypełnieniu przez Korzystającego formularza zgłoszeniowego,

b) weryfikacji i akceptacji przez Administratora treści oferty,

c) publikacji w serwisie oferty wolontariatu.

2. Dodawanie oferty przez Korzystającego jest możliwe po wypełnieniu przez niego pól zawierających niezbędne informacje, takie jak: tytuł oferty, nazwa organizatora wolontariatu, treść oferty, dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

3. Dane kontaktowe Korzystającego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) podane w formularzu będą widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu. Z tego względu należy wpisywać służbowe dane kontaktowe.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji treści oferty dla przejrzystości i jednolitości serwisu internetowego.

5. Edycja lub usunięcie oferty możliwe jest w dowolnej chwili na prośbę Korzystającego wyrażoną pisemnie i przesłaną za pomocą poczty elektronicznej lub na adres: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.

6. Zamieszczanie w ofercie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie zostaną usunięte przez Administratora.

7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Korzystającego danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert (ogłoszeń), ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania oferty bez podania przyczyny, jeżeli dana treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.

 

§ 5

Zapisy na szkolenia

1. WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu organizuje i prowadzi szkolenia tematycznie związane z wolontariatem.

2. Szkolenia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.

3. Informacje o aktualnych szkoleniach znajdują się w serwisie internetowym w zakładce „Aktualności”.

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu jest prawidłowe wypełnienie dostępnego na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dotyczącego wybranego szkolenia.

5. Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu wiąże się z podaniem danych osobowych Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dane kontaktowe zostaną użyte wyłącznie na potrzeby organizacji wybranego przez Użytkownika szkolenia.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w „Klauzuli obowiązku informacyjnego Miejskiego Centrum Wolontariatu (Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego)”.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Użytkownik powiadomi Administratora o tym fakcie w najkrótszym z możliwych terminów, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

8. WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu pozostawia sobie prawo do odwołania szkolenia w sytuacji, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej ilości chętnych. O fakcie oraz o przyczynach odwołania szkolenia WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu poinformuje uczestników w najkrótszym z możliwych terminów drogą mailową lub telefoniczną.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. W związku z uczestnictwem w serwisie internetowym w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny.

2. Administratorem tych danych osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.

3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl lub telefonicznie: 71 77 24 900.

4. Dane osobowe w serwisie www.wolontariat.wroclaw.pl przetwarzane są w celu:

a) otrzymania i udostępnienia Użytkownikom ofert wolontariatu,

b) organizacji i przeprowadzenia szkoleń związanych tematycznie z wolontariatem.

5. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zapisanie się na szkolenie za pomocą serwisu lub dodanie oferty wolontariatu w serwisie po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik nie będzie miał możliwości zapisania się na szkolenie bądź zamieszczenia oferty wolontariatu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do serwisu internetowego. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

2. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu internetowego przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu serwisu internetowego oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie treści umieszczanych przez Korzystających na łamach serwisu internetowego i umieszczanie ich w innych miejscach w sieci Internet lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu internetowego zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek niepożądanego działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

9. Właściciel serwisu internetowego (WCRS – Miejskie Centrum Wolontariatu) zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem internetowym, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

10. Administrator serwisu internetowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

a) Interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie internetowym oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;

b) Niemożności korzystania z serwisu internetowego, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.