Przejdź do treści

TREŚĆ W ZAKŁADCE „REGULAMIN STRONY”

Regulamin korzystania z serwisu internetowego wolontariat.wroclaw.pl (prowadzonego przez Zespół ds. wolontariatu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego)

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania przez Użytkowników
  z serwisu internetowego wolontariat.wroclaw.pl prowadzonego przez Zespół ds. wolontariatu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) dostępnego pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl.
 2. Serwis internetowy WCRS – wolontariat.wroclaw.pl ma na celu dostarczenie i udostępnienie Użytkownikom ofert wolontariatu, informacji o tematyce związanej z wolontariatem, ułatwienie poszukiwania informacji na temat różnych form wolontariatu, umożliwienie zgłoszenia na szkolenia organizowane przez Zespół ds. wolontariatu. Niniejszy serwis internetowy stanowi własność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
 3. Dane i informacje zawarte w tym serwisie są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym dodawanie ofert wolontariatu jest bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. WCRS posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych serwisu internetowego. Serwis internetowy, aplikacje powiązane z serwisem oraz wszelkie dane i treści zamieszczane w serwisie internetowym, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały multimedialne, oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.

Treści niebędące własnością WCRS, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, WCRS udostępnia na podstawie zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub obowiązujących przepisów prawa.

Korzystanie z serwisu internetowego nie jest równoważne z nabyciem praw do udostępnianych za jego pomocą treści. Użytkownik może korzystać z treści udostępnianych
w serwisie internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

WCRS ma prawo redagować, kopiować i rozpowszechniać treści wprowadzone do serwisu internetowego przez użytkowników, którzy są ich właścicielami.

WCRS ma prawo kopiować i zamieszczać w innych systemach informatycznych należących do jednostki dane opublikowane w serwisie internetowym przez pracowników WCRS.

Użytkownicy wprowadzający treści do serwisu internetowego wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych treści pozostałym użytkownikom w zakresie dozwolonego użytku.

Użytkownicy wprowadzający do serwisu internetowego treści, które nie są ich własnością, zaświadczają, że posiadają zgodę na ich rozpowszechnianie od uprawnionych podmiotów
oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.

Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowania lub wykorzystania bez uprzedniej pisemnej zgody WCRS.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 r.

§2
Definicje

 1. WCRS – Zespół ds. wolontariatu – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) jest jednostką budżetową Gminy Wrocław. Zespół podlega administracyjnie, budżetowo
  i organizacyjnie pod WCRS, Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Międzysektorowych.
 2. Serwis internetowy – serwis należący do WCRS – dostępny pod adresem www.wolontariat.wroclaw.pl, w którym zawarte są informacje i oferty dotyczące wolontariatu oraz system zapisów na szkolenia prowadzone przez WCRS – Zespół ds. wolontariatu.
 3. Użytkownik – jest to osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu korzysta
  z serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Korzystający – jest to Użytkownik reprezentujący podmiot poszukujący wolontariuszy (zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie), który dodaje ofertę wolontariatu.
 5. Partner – jest to organizacja lub instytucja, która jest organizatorem wolontariatu i ogłasza oferty wolontariatu na stronie wolontariat.wroclaw.pl.
 6. Dodawanie oferty – procedura wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawierającego informacje niezbędne do opublikowania oferty wolontariatu.
 7. Administrator strony – osoby czuwające nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu oraz odpowiedzialne za pilnowanie zgodności działań Użytkowników z Regulaminem.
 8. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.

§3
Ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego

 1. Udział każdego Użytkownika w serwisie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:
  a) akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie,
  b) przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do serwisu internetowego podczas procesu wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub podczas zapisów na szkolenia przy spełnieniu wymogów ustawy
  o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), 
  c) posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (Internet) w celu korzystania
  z serwisu.
 2. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do korzystania z serwisu internetowego to: 
  a) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki),
  b) akceptacja przez przeglądarkę internetową plików cookies, które zawierają informacje zapisywane przez serwer serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera,
  c) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail – dotyczy dodawania oferty wolontariatu i zapisów na szkolenia.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu internetowego. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 4. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że WCRS – Zespół ds. wolontariatu nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.wolontariat.wroclaw.pl.
  WCRS – Zespół ds. wolontariatu nie ponosi odpowiedzialności za treści docelowych stron www.

§4
Dodawanie oferty

 1. Procedura dodawania oferty wolontariatu polega na:
  a) wypełnieniu przez Korzystającego formularza zgłoszeniowego,
  b) weryfikacji i akceptacji przez Administratora treści oferty,
  c) publikacji w serwisie oferty wolontariatu.
 2. Dodawanie oferty przez Korzystającego jest możliwe po wypełnieniu przez niego pól zawierających niezbędne informacje, takie jak: tytuł oferty, nazwa organizatora wolontariatu, treść oferty, dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 3. Dane kontaktowe Korzystającego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) podane
  w formularzu będą widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu. Z tego względu należy wpisywać służbowe dane kontaktowe.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji treści oferty dla przejrzystości i jednolitości serwisu internetowego.
 5. Edycja lub usunięcie oferty możliwe jest w dowolnej chwili na prośbę Korzystającego wyrażoną pisemnie i przesłaną za pomocą poczty elektronicznej lub na adres: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
 6. Zamieszczanie w ofercie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych
  z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie zostaną usunięte przez Administratora.
 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Korzystającego danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert (ogłoszeń), ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania oferty bez podania przyczyny, jeżeli dana treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.

§5
Zapisy na szkolenia

 1. WCRS – Zespół ds. wolontariatu organizuje i prowadzi szkolenia tematycznie związane
  z wolontariatem.
 2. Szkolenia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
 3. Informacje o aktualnych szkoleniach znajdują się w serwisie internetowym w zakładce „Aktualności”.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WCRS – Zespół ds. wolontariatu jest prawidłowe wypełnienie dostępnego na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dotyczącego wybranego szkolenia.
 5. Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu wiąże się z podaniem danych osobowych Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisów i udziału w szkoleniu. Dane kontaktowe zostaną użyte wyłącznie na potrzeby organizacji wybranego przez Użytkownika szkolenia.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w „Klauzuli obowiązku informacyjnego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego”.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Użytkownik powiadomi Administratora o tym fakcie w najkrótszym z możliwych terminów, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 8. WCRS – Zespół ds. wolontariatu pozostawia sobie prawo do odwołania szkolenia w sytuacji, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej ilości chętnych. O fakcie oraz o przyczynach odwołania szkolenia WCRS – Zespół ds. wolontariatu poinformuje uczestników w najkrótszym z możliwych terminów drogą mailową lub telefoniczną.

§6
Ochrona danych osobowych

 1. W związku z uczestnictwem w serwisie internetowym w jego zasobach gromadzone
  i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne i ściśle związane z celem przetwarzania.
 2. Dane osobowe w serwisie www.wolontariat.wroclaw.pl przetwarzane są w celu:
  a) otrzymania i udostępnienia Użytkownikom ofert wolontariatu,
  b) organizacji i przeprowadzenia szkoleń związanych tematycznie z wolontariatem.
 3. WCRS nie odpowiada za przyczyny i skutki naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z indywidualnych ustawień przeglądarek internetowych
  i urządzeń użytkowników, takich jak np. zapamiętany login i hasło, brak blokady wyświetlacza.
 4. Dane użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez WCRS wyłącznie w celu korzystania z serwisu, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie będą one przedmiotem profilowania, sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym regulaminie oraz przepisami prawa. Nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.
 5. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego . Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
 • przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
 • telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Użytkownikom praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, o których mowa w ust. 3, w tym do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) zmiany, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych;
  c) wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
  d) prawo do przenoszenia danych,
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku problemów z obsługą serwisu internetowego użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Przekazane dane będą przechowywane przez WCRS zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszelkie wątpliwości oraz zgłoszenia dotyczące danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w serwisie, należy zgłaszać na adres: iod@wcrs.wroclaw.pl

§7
Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco
  w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zapisanie się na szkolenie za pomocą serwisu lub dodanie oferty wolontariatu w serwisie po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik nie będzie miał możliwości zapisania się na szkolenie bądź zamieszczenia oferty wolontariatu.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do serwisu internetowego. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 2. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu internetowego przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu serwisu internetowego oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych
  o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy
  o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie treści umieszczanych przez Korzystających na łamach serwisu internetowego i umieszczanie ich w innych miejscach w sieci Internet lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu internetowego zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek niepożądanego działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi serwisu, a dotyczących kwestii związanych
  z funkcjonowaniem serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 8. Administrator serwisu internetowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:
  a) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie internetowym oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  b) niemożności korzystania z serwisu internetowego, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.