Przejdź do treści

TREŚĆ W ZAKŁADCE „RODO”

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję:

Jakie kategorie danych osobowych, w szczególności przetwarzamy ?

Przetwarzamy dane osobowe: 

 1. Korzystającego podczas procedury dodawania oferty – procesu wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawierającego informacje niezbędne do opublikowania oferty wolontariatu.
 2. Użytkownika (uczestnika) szkolenia  podczas procedury zapisów na szkolenia/wypełnienie dostępnego na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dotyczącego wybranego szkolenia.

W jakim celu oraz na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz jak długo je przetwarzamy? 

Dane wykorzystujemy w celu:

 1. realizacja obowiązków wynikających z użytkowania z serwisu internetowego ;
 2. realizacja obowiązków wynikających z organizacji szkoleń.

O możliwym udostępnianiu Państwa danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług internetowych którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT , które to podmioty mają obowiązek przechowywać te dane w zakresie oraz czasie niezbędnym do wypełnienia postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

ADO nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do danych– uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez ADO jak i prawo do uzyskania kopii danych;
2) sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych; 
3) ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych;
4) przeniesienia danych– do innego ADO lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO, który stanowi, iż: 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które  dostarczyła ADO, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu ADO bez przeszkód ze strony ADO, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy niniejszego przepisu, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu ADO, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonanie prawa, o którym mowa w niniejszym artykule pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. Przedmiotowe prawo nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Korzystając z tego prawa istnieje możliwość przeniesienia Państwa danych przez ADO, bezpośrednio do innego ADO, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w sposób umożliwiający samodzielne przeniesienie przez Państwa danych do innego ADO.

5) usunięcia danych (bycia zapomnianym)–które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO, stanowiącym, iż:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO, 
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli ADO upublicznił dane osobowe, a na mocy ww. przesłanek ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych ADO przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by ADO usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych lub ich replikacje. 

Powyższe regulacje nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: 

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ADO lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO, 
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie wynikającym w RODO, 
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że przedmiotowe prawo uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, 
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6) złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do ADO– z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania: 

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes. 

ADO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności  osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7) złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa. 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław

IOD – Inspektor Ochrony Danych
Monika Matunin
e-mail: IOD@wcrs.pl