Fundacja Wake Up!

1.Głównym celem fundacji jest promocja Kultury, Sztuki i Zdrowia .
2. Ponadto fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:
a) działalność charytatywna;
b) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci , młodzieży i osób dorosłych;
d) ochrona dóbr kultury i tradycji;
e) upowszechnianie i obrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
f) działania na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
g) promocja i organizacja wolontariatu.
h) walka z uprzedzeniami i stereotypami kulturowymi.
i) opieka zdrowotna i psychofizyczna w zakresie pomocy społecznej.

3. Fundacja realizuje cele określone w &5 w szczególności poprzez:
a) promowanie artystów w kraju i za granicą;
b) organizowanie i udział w imprezach promujących artystów;
c) organizowanie występów, koncertów, wernisaży, imprez kulturalnych z udziałem twórców w kraju i za granicą;
d) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i kursów, których tematyka pozostaje w związku z celami fundacji;
e) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
f) fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży;
h) zakup dzieł sztuki i tworzenie interaktywnych galerii kultury i sztuki;
i) promowanie turystyki;
j) organizowanie i budowa ośrodków : zdrowia, rozwoju sztuki, kultury, edukacji;
k) profilaktykę, ochronę i promocje zdrowia;
l) szeroko pojętą edukacje.
m) promowanie wartości takich jak: zrozumienie, tolerancja, empatia oraz otwartość na inne kultury.
n) udzielanie pomocy, finansowanie, wspieranie osób i podmiotów realizujących cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

Kontakt

Telefon: 517239595
Adres e-mail: kasia@wakeup.org.pl

Adres

Pomorska 55
50-217 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja