Centrum Integracji Społecznej

Celem działania Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Centrum Integracji Społecznej zostało powołane przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 15 listopada 2005 roku jako gospodarstwo pomocnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 6942/05). Podstawą prawną funkcjonowania Centrum jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003. W związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych z dniem 31 grudnia 2010r. , Centrum Integracji Społecznej z dniem 1 stycznia 2011r. zmieniło formę organizacyjno-prawną na samorządowy zakład budżetowy (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1694/10 z dnia 14.10.2010r.).

Działalność Centrum uzupełnia funkcjonujący we Wrocławiu systemu pomocy bezrobotnym o nowe skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z instytucjami rynku pracy. Centrum jest koordynatorem inicjatywy "Partnerstwo dla Zatrudnienia", które skupia organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządowe realizujące projekty adresowane do osób bezrobotnych. Celem "Partnerstwa" jest dostosowanie szkoleń dla osób bezrobotnych do wymagań rynku pracy.

Kontakt

Telefon: 717823518
Adres e-mail: sekretariat@cis.wroclaw.pl

Adres

Strzegomska 49
53-611 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja