Stowarzyszenie pomocy ofiarom przestępstw im Ireny Rajkowskiej

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw im Ireny Rajkowskiej powstało dnia 1 października 2005r. we Wrocławiu jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o charakterze charytatywnym.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989r. Nr 20, poz.104 sz późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i ztego posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie za swój główny cel działania bierze pomoc o ochronę osób poszkodowanych, które w wyniku przestępstwa dokonanego przez osoby trzecie poniosły uszczerbek na zdrowiu, doznały strat materialnych lub ich prawa osobiste zostały naruszone, a które nie znalazły pomocy w oraganach wymiaru sprawiedliwości z powodu złego działania, zaniechania lub zlekceważenia będącego naruszeniem prawa.

ZAKRES DZIAŁANIA :

  1. Pomoc prawna- udzielana pokrzywdzonym przez członków Stowarzyszenia i wolontariuszy od momentu postępowania przygotowawczego. Prowadzenbia spraw odszkodowawczych we współpracy z kancelariami adwokackimi
  2. Pomoc psychologiczna- utworzenie grup samowsparcia, udzielnania pomocy psychologicznej we współpracy z psychologami oraz studentami psychologii (wolontariat)
  3. Pomoc finansowa- pozyskiwanie funduszy w celu finansowania zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych w ramach przeciwdziałania kalectwu.
  4. Czynienie starań o nowelizację prawa w kierunku poprawy sytuacji ofiar przestępstw od momentu zdarzenia do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania
  5. Upowszechanianie problematyki ofiar przestępstw za pośrednictwem mediów poprzez zmianę podejścia redaktorów do problemów ofiar traktowanych pod kątem sensacji
  6. Nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadzczeń z podobnymi oraganizacjami zagranicznymi.

Kontakt

Telefon: 505327613
Adres e-mail: wisniewski.lech@gmail.com

Adres

Henryka Pobożnego 4
50-241 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja