Przejdź do treści
Banner

Ubezpieczenie

Jakim ubezpieczeniom podlega wolontariusz?

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

Wolontariusz ma prawo być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą mu się przytrafić podczas wykonywania świadczeń. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sytuacji gdy wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a także wtedy gdy porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, korzystający ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi ubezpieczanie NNW. Oznacza to konieczność wykupienia przez organizatora wolontariatu ubezpieczenia w firmie ubezpieczeniowej.

Gdy wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz korzystającego przez okres dłuższy nić 30 dni, wówczas przysługuje mu ubezpieczenie na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674). W tej sytuacji korzystający nie musi ubezpieczać wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczególnym rodzajem sytuacji jest delegowanie na mocy porozumienia wolontariusza na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna. W tym przypadku korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą (art. 46, ust. 4).

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Korzystający może, ale nie musi zgłaszać wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty takim ubezpieczaniem z innego tytułu (art. 46, ust. 1) Jeżeli korzystający podejmie decyzję o tym, aby ubezpieczyć wolontariusza, wówczas będzie zobowiązany zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, podpisać umowę z Narodowym Funduszem zdrowia oraz opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość tych składek obliczana jest od podstawy wymiaru odpowiadającemu najniższemu wynagrodzeniu. Korzystający odprowadza składki do NFZ, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

UBEZPIECZENIE OC

Jest to rodzaj ubezpieczenia dodatkowego, którego istotą jest możliwość ubezpieczenia się na wypadek, gdyby wskutek działań wolontariusza jakaś osoba poniosła szkodę. Korzystający może, ale nie musi zapewnić wolontariuszowi takie ubezpieczenie w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń.